کوره های چوب خشک کن

کوره های چوب خشک کن

ﻓﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻫﺎ


ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﻓﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﻛﻮﺭﻩ

ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﻓﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﻛﻮﺭﻩ

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮﺭﻱ


ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮﺭﻱ
cross-shaft fans
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻛﻮﺭﻩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻓﻦ ﻫﺎ


ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻓﻦ ﻫﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍ ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

*ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭼﺮﺧﺶ ﭘﻨﻛﻪ ﻫﺎ(چزخش عکس هر 6-8 ساعت) ﺑﺮاي اﻳﺟﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺧﺷﻚ شدن
*تغییر سرعت پنکه ها (RPM s) کاهش سرعت در زیر (FSP؟؟؟)
*سرعت باد در کوره معمولا باید 1 تا 4 متر در ثانیه باشد.
*ﻓﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.


ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻦ ﻫﺎ

1-ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻄﺢ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻳﻲ(flat-bladed or disk fans)

 1. ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﻮا
 2. ﻗﺪﺭﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ
 3. (400 fpm) m/s2سرعت
 4. ﺁﻟﻴﺎژ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮمی
 5. ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴن

 


2-مدل ملخ هواپیمایی(propeller type)

 1. قدرت زیاد
 2. آخرین طراحی
 3. PRM s بالا
 4. سرعت تا (900) fpm 4.6m/s
 5. خیلی کار آمدﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍ ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻓﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ

ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻦ ﻫﺎ، ﻧﺎﺯﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﭙﺮﻱ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻭ ﻛﻮﻳﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ.


ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻓﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺩﺭ ﭘﺮﺁﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻮﺍ

moving flaps for better air flow patterns

ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻮﺍﺭ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.


ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺩﺭ ﭘﺮﺁﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻮﺍ

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﺩ

ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﺩ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ

ﻫﺪﻑ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭼﻮﺏ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻲ ﺁن است ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻣﺎ، ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
-اگر رطوبت نسبی (H) بالا تر از حد معین برود بایستی پایین آورده شود
-اگر رطوبت نسبی (H) پایین تر از خد معین برود بایستی بالا آورده شود

* ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻮﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭼﻮﺏ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻥ ﭼﻮﺏ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺗﺮﻙ ﻫﺎﻱ ﺳﻄﺤﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻮﺭﻩ

ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻮﺭﻩ

ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﺯﻝ ﻫﺎ

 1. ﺍﺳﭙﺮﻱ ﭘﻮﺩﺭ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻳﺎ ﮔﺮﻡ
 2. ﺍﺳﭙﺮﻱ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ (ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﻫﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ)
ﻧﺎﺯﻝ ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻮﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﻳﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻤﺖ ﻛﻮﺭﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻮﺭﻩ

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎ ﺳﻨﺞ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﻲ

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻮﺭﻩ

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﭼﻮﺏ

 1. با استفاده از نمونه های شاهد
 2. با استفاده از سنسورها و رطوبت سنج های مقاومت الکتریکی

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﭼﻮﺏ
پایان.

3 Comments

 1. محمد جواد جمشیدی گفت:

  سلام
  برای یادگیری اپراتوری دستگاه چوب خشک کنی موسسه یا آموزشگاهی وجود داره که آموزش به همراه مدرک ارائه‌ی بده؟
  ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

 2. داریوش داوردان گفت:

  سلام ما خریدار سالن چوب خشک کنی هستم لطفا اطلاعاتی برای ما بفرستید .
  در ضمن حرارت مورد نیاز ما ۵۶ درجه درمغز چوب میباشد
  سالن نیاز به فن سانتریفیوژخروج رطوبتوفن رادیکال یااکسیال
  مه ÷اش
  فن سانتریفیوژجهت انتقال هوای گرم
  سیستم گرمایشی خودمان داریم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود / ثبت نام
هیچ محصولی موجود نیست
X