شهریور ۲۷, ۱۳۹۵
باغ سنتی

باغ ارم شیراز

متن عمارت وسط، هسته مرکزی این باغ محسوب می‌شود. شیوه […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی شیراز

مسجد نصیر الملک شیراز http://sajwood.com/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی اصفهان

خانه مشروطه http://sajwood.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی بوشهر

عمارت گلشن http://sajwood.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی سنندج

مسجد دارالاحسان http://sajwood.com/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی قزوین

کاخ چهلستون قزوین http://sajwood.com/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%86%D9%87%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی کاشان

خانه منوچهری کاشان http://sajwood.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/ #
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی کردستان

عمارت آصف وزیری http://sajwood.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC/