اسفند ۷, ۱۳۹۵
مبلمان-سها--کد-۲۵۵

مبلمان چوبی سنتی دو نفره گره چینی مشبک – سها کد ۲۵۵

اسفند ۷, ۱۳۹۵
مبلمان-سها--کد-۲۵۶

مبلمان چوبی سنتی سه نفره گره چینی مشبک – سها کد ۲۵۶

اسفند ۷, ۱۳۹۵

مبلمان چوبی سنتی یک نفره گره چینی مشبک – آسا کد ۲۰۱

بهمن ۲۷, ۱۳۹۵

مبلمان چوبی سنتی دو نفره گره چینی مشبک – آسا کد ۲۰۲

اسفند ۷, ۱۳۹۵
تخت-سنتی-آسا--کد۲۰۴

تخت چوبی سفره خانه ( باغی ) سنتی گره چینی مشبک – آسا کد۲۰۴

بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
تخت-خواب--رامش--کد-۴۰۰

تخت خواب چوبی سنتی تک نفره گره چینی مشبک – رامش کد ۴۰۰

بهمن ۲۷, ۱۳۹۵
تخت خواب چوبی سنتی دو نفره گره چینی مشبک – رامش کد ۴۰۱

تخت خواب چوبی سنتی دو نفره گره چینی مشبک – رامش کد ۴۰۱

اسفند ۷, ۱۳۹۵
میز پاتختی سرویس خواب سنتی چوبی گره چینی -رامش کد ۴۰۳

میز پاتختی سرویس خواب سنتی چوبی گره چینی-رامش کد۴۰۳