اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶
منبر چوبی گره چینی مسجد ۵ پله - الماس کد ۱۰۲

منبر چوبی مسجد گره چینی ۵ پله – الماس کد ۱۰۲

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶

منبر چوبی مسجد گره چینی ۷ پله – کیهان کد ۱۰۱

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶
منبر چوبی گره چینی مسجد ۴پله- شمس کد ۱۰۴

منبر چوبی مسجد گره چینی ۴ پله – شمس کد ۱۰۴

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶
منبر چوبی گره چینی مسجد ۴پله- الماس کد ۱۰۵

منبر چوبی مسجد گره چینی ۴ پله – الماس کد ۱۰۵

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶
منبر چوبی گره چینی مسجد ۳پله- شمس کد ۱۰۶

منبر چوبی مسجد گره چینی ۳ پله – شمس کد ۱۰۶

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶
منبر چوبی گره چینی مسجد ۲پله- جمیل کد ۱۰۷

منبر چوبی مسجد گره چینی ۲ پله – جمیل کد ۱۰۷

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶
منبر چوبی گره چینی مسجد ۲پله- سحاب کد ۱۰۸

منبر چوبی مسجد گره چینی ۲ پله – سحاب کد ۱۰۸

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶
منبر چوبی گره چینی مسجد ۴ پله - ترنج کد ۱۰۳

منبر چوبی مسجد گره چینی ۴ پله – ترنج کد ۱۰۳