آذر ۶, ۱۳۹۵
۱۹

استاد حسین زمرشیدی

عکس هنرمند center no-repeat;center top;; artist-avatar اطلاعات هنرمند حرفه استاد […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی ماکو

کاخ موزه باغچه جوق،قصراقبال السلطنه http://sajwood.com/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DA%86%D9%87-%D8%AC%D9%88%D9%82%D8%8C%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی نایین

خانه فاطمی http://sajwood.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی یزد

باغ دولت آباد http://sajwood.com/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی کرمان

باغ شاهزاده کرمان http://sajwood.com/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی کردستان

عمارت آصف وزیری http://sajwood.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی کاشان

خانه منوچهری کاشان http://sajwood.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/ #
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی قزوین

کاخ چهلستون قزوین http://sajwood.com/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%86%D9%87%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86/