افتخارات ، گواهینامه ها ، تندیس ها و لوح های صنایع چوب ساج

نخستین جشنواره هنرهای چوبی سنتی گره چینی در صنایع چوب ساج مشهد


تقدیر نامه هنرهای چوبی سنتی گره چینی در صنایع چوب ساج خراسان - مشهد


کارگاه صنایع دستی برتر صنایع چوبی سنتی ساج مشهد


لوح تقدیر کارگاه صنایع دستی برتر صنایع چوبی سنتی ساج خراسان - مشهد


نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی مشهد


لوح تقدیر نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی در صنایع چوب ساج خراسان


نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایران مشهد

لوح تقدیر نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایران در صنایع چوبی سنتی ساج
لوح تقدیر نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایران در صنایع چوبی سنتی ساج


هشتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران - مشهد


لوح تقدیر نمایشگاه سراسری صنایع دستی هنرهای سنتی ایران صنایع چوب ساج


اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات مساجد و اماکن متبرکه

لوح تقدیر نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات مساجد و اماکن متبرکه
لوح تقدیر نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات مساجد و اماکن متبرکه


افتخارات و گواهینامه ها


هیچ محصولی موجود نیست
X