افتخارات ، گواهینامه ها ، تندیس ها و لوح های صنایع چوب ساج

برگزیده نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی سال 1397

برگزیده جشنواره هنرهای چوبی خراسان سال 1394

برگزیده هشتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی صنایع چوب ساج سال 1396
برگزیده هشتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی سال 1396

برگزیده هشتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی سال 1396

کارگاه برتر صنایع دستی صنایع چوب ساج استان خراسان سال 1397
لوح کارگاه برتر صنایع دستی استان خراسان صنایع چوب ساج سال 1397

کارگاه برتر صنایع دستی استان خراسان سال 1397

لوح برگزیده نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات مساجد و اماکن متبرکه
برگزیده نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات مساجد و اماکن متبرکه - تهران | سال1397

برگزیده نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات مساجد و اماکن متبرکه - تهران | سال1397

گواهینامه ISO 9001 - مدیریت کیفیت صنایع چوب ساج

گواهینامه ISO 9001 - مدیریت کیفیت

گواهینامه ISO 14001| مدیریت زیست محیطی صنایع چوب ساج

گواهینامه ISO 14001 - مدیریت زیست محیطی

گواهینامه ISO 10004 - اندازه گیری رضایت مشتری صنایع چوب ساج

گواهینامه ISO 10004 - اندازه گیری رضایت مشتری

گواهینامه ISO 18001 - مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی صنایع چوب ساج

گواهینامه ISO 18001 - مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

هیچ محصولی موجود نیست
X